Nieuwe pistes voor samenwerkingsprojecten als gevolg van cross-sectorale brainstorming!

Tijdens de maand juni, werd een nieuwe reeks van X-innovation workshops georganiseerd (op 2, 7 en 15 juni).
De opzet van de brainstorms was gelijklopend met die van de vorige workshopreeks: actoren uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden samenbrengen om op basis van de gezamenlijke creativiteit en kennis tot nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te komen rond innovatie.

9 sep. 2021

#

In overleg met de verschillende deelprojecten uit de portefeuille van GotoS3 werden de drie thema’s vastgelegd die gebaseerd werden op de verschillende gemeenschappelijke maatschappelijke uitdagingen binnen de drie regio’s van de portefeuille (Hauts-de-France, Wallonië en West-Vlaanderen). Dit waren:

  • CO2: Afvang, opslag, transformatie en verbruik
  • Duurzame voeding: Waterverbruik, energie-efficiëntie, gebruik van neven- en afvalstromen en biomassa
  • Virtual reality in cultuur: musea: immersive technologies, digitalisering van de wereld, gamification in het kader van creatie, in vraag stellen en sensibiliseren.

Elk van deze workshops werd in 3 fases georganiseerd: voorbereiding, Brainstorming en verdieping.

1. Voorbereidingsfase

Tijdens deze fase werden vanuit het koepelproject inspirerende video’s opgenomen die het kader van de thematische workshops afbakenden en eerste inzichten en trends naar voorschoven. Hiervoor werd beroep gedaan op enkele experts die betrokken zijn bij het thema en vanuit hun ervaring en kennis hun visie over deze uitdagingen naar voor brachten. Deze experten waren:

22


  • Voor duurzame voeding: Liesje De Schampelaire en Tom Quintelier, beide zijn Environmental Affairs & Energy Advisor bij Fevia (Federatie van de Belgische voedingsindustrie)

22


22


2. Brainstormingsfase

Voor de brainstormfase werd beroep gedaan op Design Innovation, het Waalse competentiecentrum voor design, voor de begeleiding. Hun interactieve, praktische, dynamische, participatieve en ludieke pedagogische aanpak heeft het mogelijk gemaakt dat de deelnemers konden vergeten dat alles van achter het scherm moest gebeuren.

Elk van deze brainstormsessies, die begeleid werden door Tom Verrept en Sébastien Matoso, bracht uiteindelijk personen uit kennisinstellingen, onderzoekscentra, clusters en/of bedrijven samen met als doel verschillende conceptfiches uit te werken. Deze fiches waren een vrucht van gemeenschappelijke en interdisciplinaire samenwerking.

22


3. Verdiepingsfase

In september staan er voor de geïnteresseerde actoren ook verdiepingssessies op enkele van de conceptfiches gepland. Net als de brainstormsessies zullen deze online plaatsvinden en zullen deze worden begeleid door Design Innovation. De deelnemers aan deze verdiepingssessies kun op verschillende manier hun concept verder uitwerken tot een echt projectidee, mogelijkheden hiervoor zijn: het uitvoeren van Personae-onderzoek; onderzoeken van de waardepropositie; het uitwerken van een prototype; of het uitvoeren van een gebruikerstest.


De brainstormsessies in cijfers:

  • CO2: 7 deelnemers en 3 conceptfiches
  • Duurzame voeding: 10 deelnemers en 5 conceptfiches
  • Virtual reality in cultuur: 12 deelnemers en 4 conceptfiches