Het GoToS3-project is een gezamenlijk grensoverschrijdend samenwerkingsinitiatief van Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen van de projectpartners, medeverantwoordelijken voor de verwerking, Hauts-de-France Innovation Développement (HDFID), POM West-Vlaanderen en het Société wallonne de financement et de garantie des PME (SOWALFIN).

HDFID, met maatschappelijke zetel op het volgende adres: 135 boulevard Paul Painlevé, 59000 LILLE – FRANKRIJK, uitgever van de website http://www.gotos3.eu/is de entiteit die voor deze website aansprakelijk is.

HIierna vindt u de maatregelen die HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN nemen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid inzake gegevensbescherming kan worden gewijzigd naargelang van de wettelijke ontwikkelingen en de aanbeveling van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

1. Wat zijn persoonsgegevens ?

Het gaat om gegevens “van persoonlijke aard” die rechtstreeks of onrechtstreeks een natuurlijke persoon identificeren. Zo wordt iemand geïdentificeerd wanneer zijn naam en voornaam zijn opgenomen in een bestand, een geheel van gestructureerd georganiseerde gegevens. Een individu kan worden geïdentificeerd wanneer een bestand informatie bevat aan de hand waarvan het onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden (bv. : registratienr., telefoonnr., foto, enz.).

Deze informatie moet verwerkt en bewaard worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN kunnen uw naam en voornaam, uw e-mailadres en uw organisatie opslaan.

Gegevens die nodig zijn om diensten te kunnen verstrekken, zijn in formulieren weergegeven.

HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN kunnen bepaalde informatie over u ook automatisch inzamelen als u gewoon surft op onze website, met name: informatie over het gebruik van onze website, zoals de zones die u bezoekt en de diensten waarop u klikt, uw IP-adres, het type van uw browser, hoe lang u surft, enz.

2. Waroom verzamelt HDFID uw gegevens ?

Verwerkingen die HDFID uitvoert met als wettelijke grondslag dat u toestemming hebt gegeven

-Het beheer van de inschrijving voor de nieuwsbrief aangaande de projecten van de GoToS3-portefeuille;

- Het beheer van contactaanvragen;

-Het aanbrengen van cookies om metingen te verrichten en aan de hand daarvan uw ervaring op de website http://www.gotos3.eu. verbeteren [Link naar Cookiebeleid hieronder]

Verwerkingen die POM West-Vlaanderen uitvoert met als wettelijke grondslag dat u toestemming hebt gegeven

- Het beheer van contactaanvragen.

Verwerkingen die het SOWALFIN uitvoert met als wettelijke grondslag dat u toestemming hebt gegeven

- Het beheer van contactaanvragen.

Verwerkingen die HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN uitvoeren met als wettelijke grondslag dat u toestemming hebt gegeven

- Betrokken personen in contact brengen met agentschappen die lid zijn van de ecosystemen HDFID/POM West-Vlaanderen/SOWALFIN.

Ook als u aanvaard hebt dat uw persoonsgegevens voor deze kerndoelen worden gebruikt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming op om het even welk ogenblik weer intrekken.

3. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven ?

De interne diensten van HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN.

De informatie die HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN inzamelen, is bestemd voor hun interne teams, zodat zij hun diensten kunnen beheren.

De overheid

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld krachtens een wet, een verordening, een beslissing van een reglementaire of gerechtelijke overheid en tot slot, indien dat nodig is voor HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN of zijn partners, om hun rechten en belangen te vrijwaren.

De agentschappen die lid zijn van de ecosystemen HDFID/POM West-Vlaanderen/SOWALFIN

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de agentschappen die betrokken zijn bij de projectpartners HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN, alsook aan de partnerondernemingen van het project.

4. Hoelang bewaart HDFID uw gegevens ?

HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN partners bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van kracht zijnde bepalingen of voor een periode die noodzakelijk is om de kerndoelen van de verrichte verwerkingen te realiseren.

Hoe lang gegevens worden bewaard, wordt gedefinieerd naargelang van de kerndoelen van de verwerking door HDFID, POM West-Vlaanderen en het SOWALFIN; daarbij wordt met name rekening gehouden met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen die voor bepaalde gegevenscategorieën een precieze bewaartijd opleggen, alsook eventuele verjaringstermijnen die van toepassing zijn, en aanbevelingen van de toezichthoudende autoriteiten.

5. Uw rechten

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde (Franse) wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 kan iedereen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zijn rechten uitoefenen om er toegang toe te verschaffen, ze te verbeteren, te verwijderen, te beperken en al dan niet overdraagbaar te maken en om verzet aan te tekenen tegen de verwerking ervan.

U kunt uw rechten doen gelden door een e-mail aan onze Afgevaardigde voor gegevensbescherming te sturen naar:

Hauts-de-France Innovation Développement
Immeuble Arboretum
135 Boulevard Paul Painlevé
59000 LILLE

Of een e-mail aan dpo@hautsdefrance-id.fr

Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits en www.privacycommission.be

U hebt de mogelijkheid om bij uw toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Cookiebeleid

Wat is een cookie ?

Cookies zijn trackers die worden geplaatst en gelezen, bijvoorbeeld wanneer een website wordt geraadpleegd, een e-mail wordt gelezen, software of een mobiele toepassing wordt geïnstalleerd of gebruikt, en dat, ongeacht het type van terminal, zoals een computer, een smartphone of een e-reader.

De term “cookie” dekt onder meer:

http-cookies;

flash cookies;

het resultaat van “fingerprinting” (berekening van een unieke identifier voor de machine, gebaseerd op de elementen van de configuratie ervan en bedoeld om te traceren);

onzichtbare pixels of “web bugs”;

elke andere identifier die door een softwareprogramma of besturingssysteem wordt gegenereerd.

Waarom gebruikt deze website cookies?

Deze website kan gebruikmaken van cookies om verschillende kerndoelen te halen:

  • Onze technische cookies, die noodzakelijk zijn om te kunnen surfen: deze cookies zijn nodig om gegevens in verband met de sessie (het bezoek) van de gebruiker op de website te bewaren zodat hij een optimale service krijgt.
  • Onze navigatieanalysecookies, waarmee we informatie kunnen creëren en verzamelen over het traject dat u tijdens het bezoek aan onze website aflegt; enkele voorbeelden: aantal bezoeken, bekeken pagina’s, bezochte delen, duur van de sessie, referentiebronnen, zoekfuncties.
  • Onze follow-up- en social sharing cookies, die de interactie van de gebruiker met onze website vereenvoudigen, dankzij het gebruik van zijn accounts op de voornaamste sociale netwerken.

De uitgever van de website kan op onze website, die ook in een mobiele versie verkrijgbaar is, en op zijn toepassing voor mobiele toestellen, verschillende cookies gebruiken.

Hoe lang worden cookies bewaard?

De Franse Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Nationale commissie informatica en vrijheden - CNIL) beveelt aan dat de toestemming voor het plaatsen van cookies maximaal 13 maanden geldig is. Na afloop van die termijn wordt opnieuw om toestemming verzocht.

Bijgevolg hebben cookies een beperkte levensduur van 13 maanden nadat ze voor het eerst op uw toestel werden geplaatst.

Welke keuzes kunt u i.v.m. cookies maken?

De navigatiesoftware parametreren

U kunt uw navigatiesoftware zo programmeren dat cookies op uw terminal worden geregistreerd of, in tegendeel, dat ze ofwel systematisch, ofwel naargelang van de uitgever worden verworpen.

U kunt uw navigatiesoftware ook zo configureren dat u gericht cookies kunt aanvaarden of weigeren, vooraleer mogelijk een cookie op uw terminal wordt geregistreerd.

Hoe kunt u uw keuzes maken, naargelang van de browser die u gebruikt?

Naargelang van de configuratie van uw browser worden cookies en keuzes anders beheerd. Hoe ze worden beheerd, staat in het helpmenu van uw browser, zodat u kunt nagaan hoe u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.

Gebruik van een online oplossing

U kunt ook een cookiebeheerplatform gebruiken, op het volgende URL-adres: http://www.youronlinechoices.com/fr/

Cookies die worden aangebracht wanneer share-knoppen worden gebruikt, zijn ook op dit platform te vinden.

Graag meer informatie over cookies?

Indien u meer informatie wenst over de cookies, kunt u de website van de CNIL raadplegen: https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs of de website www.privacycommission.be